• head_banner_01

Gara lýuboý PVD gara Dampa garşy köp wezipeli çüýşäniň reňki Topmount ýekeje çüýşe basgançak

Gysga düşündiriş:

V PVD reňkli lýubka: Täze tehnologiýa, PVD reňkli lýubka dürli reňkleri edip biler, solmaz
● Antidumping lýubkasy: uzalýan lomaý prosesi, elde ýasalan lýubkanyň gurluşyny görkezýär
● Özbaşdaklaşdyrma: Köp funksiýaly lýuboý markasyny döretmek üçin görnüşini we ululygyny sazlap bilersiňiz
● Hil hyzmaty: Önümçilikden konteýner gowşuryş hyzmatlaryna çenli professional önümçilik we satuw topary bilen
● Bahanyň artykmaçlygy: 5 önümçilik liniýasy günde 1500-den gowrak lýubka öndürip biler we lýubkalaryň lomaý bahasy amatlydyr


Önümiň jikme-jigi

Haryt wideosy

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Satyş nokady

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-3

Çeňňek ýokary hilli 304 poslamaýan polatdan, çotga dokumasyndan, ýokary derejeli dokumadan ýasalýar

304 Poslamaýan polat aşhana (4)

El bilen ýasalan legen el bilen kebşirlenýär we ýalpyldawuk bolýar we R10 ° burçlary tegelek bolýar, bu hapa saklamak aňsat däl we arassalamak üçin has amatlydyr

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-5

Suwa düşýän ýer, suw akymynyň has rahat bolmagy, lýubkanyň düýbünde suw bolmazlygy üçin, professional tehnologiýa dizaýny X suw liniýasyny kabul edýär.

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-6

Poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäniň güýçli poslama garşylygy bar we çotganyň gurluşy ýag bilen ýapyşmak aňsat däl

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-7

Suwuň sesini azaltmak üçin aşagy ekologiýa taýdan arassa ses siňdiriji pad bilen ýelmeýär we kondensasiýa garşy suw örtügi lýubkanyň düýbüniň guramagyny üpjün edýär

503

Köp wezipeli basgançak, basgançaklar kesiş tagtalarynyň, rolikli perdeleriň we beýleki esbaplaryň öňüni almak üçin ulanylyp bilner, bu bolsa çüýşäni ulanmagy has amatly eder.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Elementok, Täze 2520SO iş stansiýasy leke çümdüriji
Ölçegi 25x20x9 dýuým
Material Qualityokary hilli poslamaýan polat 304
Galyňlyk 1.0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes bilen
Reňk Polat / Gunmetal / Altyn / Mis / Gara / Gül altyn
gurmak Undermount / Topmount
Conner radiusy R0 / R10 / R15
Garnituralar Kran, aşaky gözenek, kesiş tagtasy, kolander, togalanmak, klipler, sebet süzgüç, turba

Galyňlygy saýlamak

Gämi 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Çukuryň üstü gaty we çyzmak aňsat däl.Gowy poslama garşylygy bar.Lýubka ýalpyldawuk we reňkini üýtgetmek aňsat däl. Siziň saýlamagyňyz üçin dürli plastinka galyňlygy bar

厚度

PVD reňk bölekleri

PVD lýubkalarynyň reňk saýlamalarynda çuňňur altyn çüýşeler, açyk altyn legenler, gül altyn çüýşeleri, gara lýubkalar, çal lýubkalar, gara çal legenler, bürünç legenler, goňur lýubkalar we ş.m. bar.

颜色

Garnituralar

Biz lýubkalary we esbaplary öndüriji.Lýubkalaryň lomaý satuwyny üpjün edip bileris.Gämi zawodymyzda isleýän ähli esbaplaryňyzy saýlap bilersiňiz

配件

Biz hakda

Zawodymyz dürli çukurlaryň lomaý satuwyny üpjün edip biler, 15 ýyllyk önümçilik tejribämiz bar, hünärmen hyzmat topary, önümçilikden eksporta çenli birnäçe hyzmatlary tamamlamaga kömek edip biler we müşderileriň nyşanyny, ululygyny, gaplanyşyny we ş.m. sazlap bileris.

公司
证书

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň