• head_banner_01

Farmhouse perron öň çüýşeler goşa aşhana çüýşeli zawod Dexing OEM / ODM poslamaýan polat lýubka

Gysga düşündiriş:

● Apron lýubkasy: Apron lýubkasy çüýşäniň ajaýyp stili, aşhana wizual gözellik goşuň
● El bilen ýasalan lomaý lomaý satuw: elde ýasalan lýuboý zawody, lýubkalaryň dürli görnüşlerini sazlap bilersiňiz
● Iki gezek çüýşe çüýşesi: Çeňňek çep we sag iki boşluk, dürli saçak gaplaryny arassalamak we nemlendirmek üçin gabat gelip biler
● Hil kepilligi: Her bir jikme-jigiň görkezilmegini üpjün etmek üçin suw çüýşesini öndürmek prosesinde ajaýyp hil ulgamy bar
Est Estetiki dizaýn: has ýumşak drena for üçin çyzykly dizaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt wideosy

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Satyş nokady

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-3

Güýçli T304 poslamaýan polatdan, ajaýyp poslama we pos garşylygyndan ýasalan

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-41

Entlyuwaşlyk bilen tegelek burçlar çüýşeli jamda iş ýerini ulaldýar we arassalamak aňsat bolan döwrebap görnüşi üpjün edýär

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-5

X çukur we ýapgyt zeýkeşleri has ýumşadyp, lýubkany arassa we gurak edip biler

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-6

Gäminiň uzak dowamlylygy we belliklere garşylygy bar

304-Poslamaýan-Polat-Aşhana-7

Artykmaç galyň pad, örtük sesleri siňdirýär we izolýasiýany gowulandyrýar

Satyş-6

Poslamaýan polatdan ýasalan pvd örtüginiň üstündäki aşhana çüýşesi, reňkli çüýşäniň üstki güýji ýokarlanýar, çyzuwyň öňüni alýar

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Elementok ,: Apron 3322DA goşa lýubka
Ölçegi: 33x22x10 dýuým
Material: Qualityokary hilli poslamaýan polat 304
Galyňlygy: 1.0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes bilen
Reňk: Polat / Gunmetal / Altyn / Mis / Gara / Gül altyn / özleşdirilen
gurmak: Undermount / Topmount
Conner radiusy: R0 / R10 / R15
Garnituralar Kran, aşaky gözenek, kesiş tagtasy, kolander, togalanmak, klipler, sebet süzgüç, turba

Galyňlygy saýlamak

Gämi 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Çukuryň üstü gaty we çyzmak aňsat däl.Gowy poslama garşylygy bar.Lýubka ýalpyldawuk we reňkini üýtgetmek aňsat däl. Siziň saýlamagyňyz üçin dürli plastinka galyňlygy bar

厚度

PVD reňk bölekleri

Çeňňek polat / Gunmetal / Altyn / Mis / Gara / Gül altyn reňkiniň reňkini saýlap biler.Ol ýykylmaz ýa-da solmaz ýaly PVD elektroplatirleme we çörek bişirmek boýagyndan ýasalýar

颜色

Garnituralar

Biz lýubkalary, kranlary we şuňa meňzeş esbaplary öndürmekde ýöriteleşen zawod we lýuboý esbaplarynyň doly toplumyny üpjün edip bileris.

配件

Biz hakda

Daşary ýurtlardaky bu işiň çäginde köp sanly kompaniýa bilen berk we uzak hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurduk.Maslahat toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Jikme-jik maglumat we harydyň parametrleri, ähtimal, doly ykrar etmek üçin size iberiler.Mugt nusgalar iberilip bilner we kompaniýa biziň korporasiýamyza göz aýlap biler.n Portugaliýa gepleşikler üçin hemişe garşylanýar.Soraglary alarsyňyz we uzak möhletli hyzmatdaşlygy gurarsyňyz diýip umyt edýärin.

公司
证书

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň