• head_banner_01

Reňk Gara aşhana çüýşesi Gül altyn çüýleri PVD poslamaýan polat çüýşesi ODM / OEM çüýşeli zawod

Gysga düşündiriş:

V Pvd gara lýubka: PVD lýubkasy ýokary temperatura reňkli örtük ulanmakdyr, şonuň üçin lýubkanyň üstü dürli reňkleri emele getirer, gara çüýşe, çal reňkli, altyn çüýşe we ş.m. bolup biler.
V PVD prosesi: Çukur lomaý satuwymyz vakuum örtmek, nano ýagy möhürlemek, ýerüsti çäge basmak we ş.m. ýaly dürli amallary kabul edip biler.
Ating Örtügiň galyňlygy: PVD lýubkalary örtügiň galyňlygy mikron, inçe galyňlykdyr, şonuň üçin işiň üstündäki fiziki we himiki aýratynlyklaryny asyl ululygyna täsir etmezden gowulaşdyryp biler.
V Pvd artykmaçlyklary: ýokary temperatura garşylygy, çyzylmagyna garşy, poslama garşy we ş.m.
● Ölçegi we reňki, özleşdirilen dürli ululyklary saýlap bilersiňiz, şeýle hem gara lýubka, gül altyn çüýşesi, ýarag çal reňkli we ş.m. ýaly dürli reňkleri edip bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt wideosy

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Satyş nokady

111

Wakuum elektroplatirlemesi: Gara lýuboý poslamaýan polat lýubkada ýokary temperaturaly elektroplatirlemäni geçirmek, üstünde gara reňkli, çal reňkli we ş.m. bolup bilýän dürli reňkleri emele getirmekdir.

2

El bilen ýasalan legen kebşirleýiş tikişleri bilen ýuwulýar.R10-nyň tegelek burçlary lýubkany arassalamagy aňsatlaşdyrýar.Bir lýubkanyň dürli gurnama usullary, aşaky suw lýubkalary, ýokarky lýubkalar we Taýçung görnüşindäki lýubkalar bolup biler.

3

Gara lýuboý, diňe suw çüýşesiniň gurluşyna täsir etmeýän suw çüýşesiniň üstünde vakuum elektroplatirlemekdir.Suw çüýşesi rentgen alýar we zeýkeş has çalt.

4

Nano ýagy möhürlemek: pvd reňkli lýubo ýokary temperaturada nano ýagy bilen sepilýär, bu bolsa altyn çüýşäniň ýüzüni ýokary temperatura we ýag tegmillerine çydamly edýär.

1

Altyn çüýşäniň aýratynlyklary:
Pvd reňk çüýşesi poslamagyň öňüni alyp biler we üstki ýag tegmilleri ýaly beýleki ýelmeşýän maddalary netijeli ýapyp biler

11

Pvd lýubkasy, çägäniň üstki gatylygyny ýokarlandyryp, çyzylmagynyň öňüni alyp we ýere gaçyp bilýän çäge örtügi bejergisini kabul edýär.

Önümiň parametrleriniň aýratynlyklary

Elementok ,: 5040 gara çüýşe ýekeje jam
Ölçegi: 19 * 15 * 8 dýuým / Islendik ululygy özleşdirildi
Material: Qualityokary hilli poslamaýan polat 304
Galyňlygy: 1.0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes bilen
Reňk: Polat / Gunmetal / Altyn / Mis / Gara / Gül altyn
gurmak: Undermount / Flushmount / Topmount
Conner radiusy: R0 / R10 / R15
Garnituralar Kran, aşaky gözenek, kolander, togalanmak, sebet süzgüç
(Çeňňek bilen birmeňzeş reňk :)

Galyňlygy saýlamak

Gämi 304 poslamaýan polatdan ýasaldy.Çukuryň üstü gaty we çyzmak aňsat däl.Gowy poslama garşylygy bar.Lýubka ýalpyldawuk we reňkini üýtgetmek aňsat däl. Siziň saýlamagyňyz üçin dürli plastinka galyňlygy bar

厚度

PVD reňk bölekleri

PVD lýubkalarynyň reňk saýlamalarynda çuňňur altyn çüýşeler, açyk altyn legenler, gül altyn çüýşeleri, gara lýubkalar, çal lýubkalar, gara çal legenler, bürünç legenler, goňur lýubkalar we ş.m. bar.

颜色

Garnituralar

Biz lýubkalary we esbaplary öndüriji.Lýubkalaryň lomaý satuwyny üpjün edip bileris.Gämi zawodymyzda isleýän ähli esbaplaryňyzy saýlap bilersiňiz

配件

Biz hakda

100-den gowrak ýurda eksport edýäris we köp sanly uly alyjylar bilen birikýäris.Önümçilikden gümrük deklarasiýasyna we eksporta çenli ähli taraplaýyn hyzmatlary berip biljek hünärmen toparymyz bar.Dürli lýubkalaryň önümçiligini we lomaý satuwyny amala aşyryp bileris we müşderileriň logotiplerini we ululyklaryny sazlap bileris.

公司
证书

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň