• head_banner_01

Korporatiw medeniýet

Dünýä markasy korporatiw medeniýet tarapyndan goldanýar.Korporatiw medeniýetiniň diňe Impact, Infiltration we Integration arkaly emele gelip biljekdigine doly düşünýäris.Toparymyzyň ösüşi soňky ýyllarda esasy gymmatlyklary bilen goldanyldy ------- Dogruçyllyk, innowasiýa, jogapkärçilik, hyzmatdaşlyk.

1. Dogruçyllyk

Toparymyz elmydama ýörelge, adamlara gönükdirilen, bitewiligi dolandyrmak,
iň ýokary hilli, ýokary abraý Abraýlylyk boldy
Toparymyzyň bäsdeşlik ukybynyň hakyky çeşmesi.
Şeýle ruhy alyp, her ädimimizi yzygiderli we berk ädim ätdik.

2. Innowasiýa

Innowasiýa, topar medeniýetimiziň özenidir.
Innowasiýa ösüşe eltýär, güýçüň ýokarlanmagyna getirýär,

3. Hemmesi täzelikden gelip çykýar

Halkymyz düşünje, mehanizm, tehnologiýa we dolandyryş ugurlarynda täzelikler edýär.
Kärhanamyz strategiki we daşky gurşaw üýtgemelerini ýerleşdirmek we ýüze çykýan mümkinçiliklere taýyn bolmak üçin hemişe işjeň ýagdaýda.

4. Jogapkärçilik

Jogapkärçilik, tutanýerliligi üpjün edýär.
Toparymyz müşderiler we jemgyýet üçin güýçli jogapkärçilik we wezipe duýgusyna eýedir.
Şeýle jogapkärçiligiň güýjüni görüp bolmaýar, ýöne duýup bolýar.
Toparymyzyň ösmegi üçin elmydama hereketlendiriji güýç boldy.

5. Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk ösüşiň çeşmesidir
Hyzmatdaşlyk topary gurmaga çalyşýarys
Win-win ýagdaýyny döretmek üçin bilelikde işlemek, korporatiw ösüş üçin örän möhüm maksat hökmünde kabul edilýär
Bütewilik hyzmatdaşlygyny netijeli alyp barmak bilen,
Toparymyz çeşmeleriň birleşmegini, birek-biregiň üstüni ýetirmegi başardy,
Hünärmenler öz hünärlerine doly oýnasynlar