• head_banner_01

Aşhana suw problemalaryndan gorkman Dexing kranyny saýlaň

Aşhana kranönümler innowasiýa tehnologiýasyny we adamlaşdyrylan dizaýny birleşdirýär, şonuň üçin ajaýyp suw tejribesi aşhana suw problemalaryndan gorkman, eliňizde bolar.Üç funksiýaly suw re modeimi arassalamak, ýürek, alada, rahatlyk üç “ýürek” aşhanasyny döretmäge kömek edýär.

Aşhana gök önüm, tüwi, sogan we içgi, ýönekeý, ýöne durnukly gan we ganyň üsti bilen öýüň merkezidir.Adam feýerwerklerinden doly bu inedördül ýerde kran hemişe aýrylmaz rol oýnady!Şeýle-de bolsa, suw diňe arassalaýyş netijeliligine, gaýnag suw kranynyň çökmegine täsir edýär, çöken çüýşäni agşam naharyndan soň arassalamak kyn, aşhanadaky ýagly eller krany iki gezek hapalaýar, masştabyň toplanmagy suwuň arassalygyna täsir edýär …… Bulara duş geldiňizmi? aşhana suwy bilen artykmaç we göze görünmeýän meseleler?

Kranyň oýlap tapyjysy we dünýäde iň ýokary derejeli hammam markasy hökmünde, Dexing kran önümleri innowasiýa tehnologiýasyny we adamlaşdyrylan dizaýny birleşdirýär, şonuň üçin gowy suw tejribesi elýeterli bolar, aşhana suwy gorkusy, ýürek döretmäge kömek eder. , rahatlyk üç “ýürek” aşhana.

Has täsirli arassalamak üçin üç sany suwy çekiň

Arassalamak aşhana kranynyň iň esasy wezipesi, POTS we gaplar, miweler we gök önümler, ýagly öli burçlar, kranyň takyk we täsirli suw talaplary üçin dürli arassalaýyş desgalary, aşhanadaky bu dürli we çylşyrymly arassalaýyş gurşawynyň öňünde tapawutlanýar kranyň ýekeje suw funksiýasy bilen iş salyşmak kyn.

https://www.dexingsink.com/faucet/

Suwuň aşagyndan üç funksiýany çykarmak, gowy kömekçileri arassalamak, aşhana has täsirli, täze aşhana meýdançasyny açmaga kömek edýär.Suw re modeiminiň üç görnüşi mugt saýlama, indiki basma wyklýuçateliniň üç görnüşi, aşpez saýlamaly.Kaskadly şarlawuk suwy, güýçli suw akymy, ölen burçsyz kir ýuwuň;Softumşak suwy köpeltmek, aşhanany arassalamak pytramaýar;Doly suw akymy bolan güller miweleri we gök önümleri has arassa ýuwup biler we her suw rejesi aşhanaňyzy arassalamak isleglerini kanagatlandyryp biler.

Mundan başga-da, kranyň takyk gaýdyp gelmegi, göwrümi has giň we çeýe bolmagy üçin, egilmäň we egilmäň, täsirli arassalanar ýaly, “Dexing” -iň asyl erkin aýlaw dizaýny bilen enjamlaşdyrylan.

Ussatlyk, durmuşyň hili, suwuň gözelliginden lezzet alyp, aşhana wagtyňyza rahatlyk we lezzet goşmak üçin ýüregiňize, aladaňyza, rahatlygyňyza, daşky görnüşiňize, garaýşyňyza we temperaturaňyza eýermek üçin Dexing kranyny saýlaň.


Iş wagty: 11-2023-nji awgust